Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce 24 lutego 2019 r.

 

1.     Otwarcie obrad Walnego Zebrania. (Ewa Koch – prezes ZNP)

2.     Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania. (Dorota Waszkiewicz)

3.     Przedstawienie przewodniczącego Walnego Zebrania. (Ewa Koch – prezes ZNP)

4.     Przedstawienie Komisji Wyborczej (Bernarda Redlińska – przewodnicząca Komisji Wyborczej ZNP) oraz jej zatwierdzenie przez Walne Zebranie (Rozdz. V, art. 25)

5.     Stwierdzenie prawomocności Zebrania (Beata Pawłowski) – podanie liczby uczestników Walnego Zebrania oraz członków uprawnionych do głosowania. (Rozdz. V, art. 21–25 z uwzgl. poprawki Rozdz. II, art. 13 pkt 3)

6.     Sprawozdania z działalności Zarządu Zrzeszenia:

a)     prezesa Zrzeszenia Nauczycieli (Ewa Koch), (Rozdz. VII, art. 35 pkt 8)

b)     kolportera (Halina Żurawski), (Rozdz. VII, art. 48 załącznik #2)

c)     skarbnika (Renata Rudnicki), (Rozdz. VII, art. 47 załącznik #1 pkt 4)

d)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Daniel Lach). (Rozdz. VIII, art. 53)

7.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.     Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Daniel Lach – przewodniczący Komisji Rewizyjnej). (Rozdz. VIII, art. 52 pkt 3)

9.     Przypomnienie wymagań i obowiązków kandydatów na poszczególne funkcje. (Rozdz. VII i załączniki do Statutu #1, #2, #3)

10.  Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów na  funkcje:  (Rozdz. VII, art. 30)

a)     Prezesa,  (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3; art. 35 i art. 37)

b)     I wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 38)

c)     II wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 39)

d)     III wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 40)

e)     2 sekretarzy protokółowych, (Rozdz. VII, art. 42 )

f)      2  sekretarzy korespondencyjnych, (Rozdz. VII, art. 43 i 44)

g)     pięciu członków Zarządu, (Rozdz. VII, art. 50 i załącznik do Statutu #3)

h)     pięciu członków Komisji Rewizyjnej. (Rozdz. VIII,  art. 51 – 53)

11.  Zgłoszenie kandydatów z sali. (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2)

12.  Kandydaci o sobie (2”). (Rozdz. VI, Art. 29  pkt 8)

Przerwa na uzupełnienie i przygotowanie balotów wyborczych.(Rozdz. VI, art. 29 pkt 5)

13.  Przedstawienie zasad głosowania przez przewodnizącego Komisji Wyborczej. (Rozdz. VI, art. 29 pkt 5) 

14.  Tajne głosowanie. (Rozdz. VI, art. 28)

Przerwa na liczenie głosów.

15.  Oficjalne podanie wyników wyborów.

16.  Wybór delegatów Zrzeszenia do Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois oraz do Kongresu Oświaty Polonijnej. (Rozdz. V, art. 26 pkt 4).

17.  Wolne wnioski:

a)     przegłosowanie poprawek do Statutu, (Rozdz. VI, art. 29 pkt 9)

b)     ustalenie wysokości opłat członkowskich , (Rozdz. V, art. 26 pkt 3)

c)     sprawy różne.

18.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Komunikat Komisji Wyborczej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

Komisja Wyborcza Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce informuje, że Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 24 lutego 2019 roku o godz. 2:30po południu w budynku PNA, 6100 N. Cicero, Chicago, IL. 60646.

Do Zarządu ZNP na lata 2019-2021 kandydują następujące osoby  /na poszczególne pozycje w kolejności alfabetycznej/:

Prezes–  Tadeusz Młynek

I wiceprezes–  

II wiceprezes

III wiceprezes–   Barbara Gawrońska

Dwóch sekretarzy protokółowych–  1. Anna Rosa

       2. Anna Witowska

 

Dwóch sekretarzy korespondencyjnych– 1. Alicja Nawara

    2. Anna Siek

 

Pięciu członków Zarządu–        1. Małgorzata Jagoda

2. Anetta Wesołowska

3. Helena Zając

4.

5.

 

Pięciu członków Komisji Rewizyjnej–   1. Ewa Górski

2. Jolanta Harrison

3. Ewa Jabłońska

4. Bernadetta Manturo

5. Wiesława Stefanek

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2) w czasie Walnego Zebrania możliwe jest zgłaszanie dodatkowych kandydatur na nieobsadzone funkcje. Prezentacja wszystkich kandydatów nastąpi w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej (poprawka do Statutu #1 pkt 2). Prosimy o zapoznanie się z zakresem obowiązków i warunkami ubiegania się o poszczególne funkcje. Informacje te można znaleźć w Statucie Zrzeszenia Nauczycieli znajdującym się na stronie internetowej organizacjihttp://znpusa.org/upload/c35veqkd2e13mvp.pdf.

 

Bernarda Redlińska

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

 

Skład Komisji Wyborczej

Bernarda Redlińska –  Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Wiesława Dziedzic– asesor                         

Beata  Pawłowski– asesor               

Barbara Bilszta– sekretarz

Agnieszka Kostrzewa – sekretarz    

 

 

* * * 

 

 

NOWY PODRĘCZNIK DLA KLASY 6

 

    Szanowni Państwo

 

  Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią, w roku szkolnym 2019/20  obowiązywał będzie

nowy podręcznik do  języka polskiego dla klasy VI.

Zmiana ta spowodowana jest sugestią Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, by podręczniki do klas wyższych (obecnie kl. VI, a w przyszłości od klasy V zawierały w sobie  czytanki i ćwiczenia w jednym egzemplarzu). W klasach tych bowiem dochodzi dodatkowo nauczanie przedmiotów geografii i historii Polski.

Nowy podręcznik mojego autorstwa uwzględnia wszystkie sugestie Państwa zawarte

 w ankiecie , którą przeprowadziłam przed rozpoczęciem pracy nad podręcznikiem.

Będzie piękny graficznie i dopracowany merytorycznie tak, by spełniał swą funkcję

 w obecnej rzeczywistości.

 

                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

                                                                                        Małgorzata Pawlusiewicz

                                                                                          Autorka                                       

   Chicago, styczeń 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  W CHICAGO

- REJESTRACJA KANDYDATÓW 


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 9 -10 marca 2019 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.
Ceny egzaminu są następujące:

Ceny egzaminu są następujące:

W grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych:

·        poziom B1 -  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom B2 –  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom C1 –  $210  + $30  za wystawienie certyfikatu

    W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

·        poziom B1 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu   

·        poziom B2 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu  

 

Opłaty za egzamin należy przesyłać czekiem na adres:   

Polish Teachers Association, 6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656

z dopiskiem na kopercie  EGZAMIN CERTYFIKATOWY,

do koperty proszę włożyć kartkę z podanym: imieniem, nazwiskiem, poziomem egzaminu, opłatą za egzamin + certyfikat datą egzaminu                   

przykład:  Jan Kowalski, B1, egzamin + certyfikat, 9-10 marca 2019                                                                        Termin przesyłania opłat:   w  ciągu 3 dni od złożenia formularza                                                              Uwaga:  osoby zapisujące się w ostatnich dniach – nie później niż do 25 stycznia2019 r..

Pytania można kierować na e-mail: e-mail: certyfikatpolskiwchicago@gmail.com

Telefon kontaktowy: 312 520 6019

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie:  certyfikatpolski.pl 

 

REJESTRACJA

 

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY DOKONAĆ REJESTRACJI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

zaprasza

na uroczyste sadzenie dębów w ramach projektu

DĘBOWA ALEJA NIEPOODLEGŁOŚCI

Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godzinie 11.11,

29 września 2018 roku w Ośrodku Młodzieżowym PNA

pod adresem: 10701 River Road, Yorkville/Plano, IL.

Uczcijmy wspólnie

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

zAPROSZENIE I FORMULARZ

 

 
ZAPROSZENIE
 
 
 
 
 
 
 
"AMBASADOR POLSKOŚCI"
OBÓZ I SZKOLENIA LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 
 
 
PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI
TERMIN:  9-18 LIPCA 2018
MIEJSCE REALIZAJI:  DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6
 
Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie.
 
Rekrutacja jest już otwarta: osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania  do 8 CZERWCA 2018 roku !
 
Jeśli chcesz:
 
wzmocnić swoje kompetencje liderskie, rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności, nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią, nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,
 
a ponadto:
masz od 15 do 18 lat, masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski, znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 
 
 
 
Czym jest Ambasador Polskości?
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Wyposażenie młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, jej historii, kulturze, muzyce, sztuce.
Przygotowanie projektów promujących Polskę, które następnie zostaną wdrożone przez młodzież w krajach ich zamieszkania.
 
Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:
 
 
dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski, szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących
z Polonią, rozbudowa sieci kontaktów z młodzieżą polonijną umiejętność pisania projektów, przygotowanie projektów promujących Polskę za granicą, najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2019r. wdrożenie, przy pomocy organizacji polonijnej, powstałych projektów w kraju zamieszkania po zakończonym obozie.
 
Co w programie?
 
Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się z:
warsztatów rozwijających umiejętnościliderskie m.in.przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów; warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego; wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski; wizyt studyjnychw różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.
Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.
 
Jak aplikować?
 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://odnswp.pl/ambasador-polskosci-edycja-ii-oboz-szkolenia-liderskie-dla-mlodziezy-polonijnej/
do dnia 8 czerwca 2018 roku 
 

***

 

   

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W CHICAGO


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 19-20 maja 2018 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Rejestracja kandydatów odbywa się w dniach od 10 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Egzamin w grupie dostosowanej do potrz

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Program geografii od VI do VIII klasy + liceum
KLASA 6
$10.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
  • Centrala Polskich Szkół Dokształcających Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest organizacją nauczycielską działającą na Wschodnim Wybrzeżu USA.
  • Głos Nauczyciela Głos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami.
  • Kangur Matematyczny w USA Kangur Matematyczny jest konkursem matematycznym organizowanym na całym świecie. Co roku bierze w nim udział ponad 5 milionów uczniów.
  • Kongres Polonii Amerykańskiej Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą ponad 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
  • Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są napisane specjalnie dla uczniów szkół polonijnych w Ameryce.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.