Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 
 
 
 
 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

zaprasza

na uroczyste sadzenie dębów w ramach projektu

DĘBOWA ALEJA NIEPOODLEGŁOŚCI

Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godzinie 11.11,

29 września 2018 roku w Ośrodku Młodzieżowym PNA

pod adresem: 10701 River Road, Yorkville/Plano, IL.

Uczcijmy wspólnie

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

zAPROSZENIE I FORMULARZ

 

 
ZAPROSZENIE
 
 
 
 
 
 
 
"AMBASADOR POLSKOŚCI"
OBÓZ I SZKOLENIA LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 
 
 
PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI
TERMIN:  9-18 LIPCA 2018
MIEJSCE REALIZAJI:  DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6
 
Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie.
 
Rekrutacja jest już otwarta: osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania  do 8 CZERWCA 2018 roku !
 
Jeśli chcesz:
 
wzmocnić swoje kompetencje liderskie, rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności, nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią, nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,
 
a ponadto:
masz od 15 do 18 lat, masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski, znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 
 
 
 
Czym jest Ambasador Polskości?
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Wyposażenie młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, jej historii, kulturze, muzyce, sztuce.
Przygotowanie projektów promujących Polskę, które następnie zostaną wdrożone przez młodzież w krajach ich zamieszkania.
 
Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:
 
 
dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski, szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących
z Polonią, rozbudowa sieci kontaktów z młodzieżą polonijną umiejętność pisania projektów, przygotowanie projektów promujących Polskę za granicą, najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2019r. wdrożenie, przy pomocy organizacji polonijnej, powstałych projektów w kraju zamieszkania po zakończonym obozie.
 
Co w programie?
 
Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się z:
warsztatów rozwijających umiejętnościliderskie m.in.przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów; warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego; wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski; wizyt studyjnychw różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.
Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.
 
Jak aplikować?
 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://odnswp.pl/ambasador-polskosci-edycja-ii-oboz-szkolenia-liderskie-dla-mlodziezy-polonijnej/
do dnia 8 czerwca 2018 roku 
 

***

 

   

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W CHICAGO


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 19-20 maja 2018 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Rejestracja kandydatów odbywa się w dniach od 10 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.
Ceny egzaminu są następujące:


W grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych:

poziom B1   $160 (+ $30 certyfikat)     
   poziom B2   – $170 (+ $30 certyfikat)
poziom C1 $200 (+ $30 certyfikat)

 

W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci (Junior):

poziom B1 - $120 (+ $30 certyfikat)

poziom B2 - $ 120 (+ $30 certyfikat)

 


Opłaty przyjmowane są w postaci czeków 
Polish Teachers Association
6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656

 

 


Pytania można kierować na e-mail: http://certyfikatpolskiwchicago@gmail.com
Telefon kontaktowy: 312 520 6019


Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie: certyfikatpolski.pl 

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY SIE ZAREJESTROWAC

 

REGULAMIN EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (zwane dalej: ZNP) oświadcza, że posiada uprawnienia do organizowania certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie A1, A2, B1 i B2 na poziomie dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży – zgodnie z Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 14/DWM/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

 2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKdsPZJPjO).

 3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, ustalanej przez PKdsPZJPjO, na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym podawane są na stronie www.certyfikatpolski.pl

 4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe zamieszkujący poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

5. Zdający dokonuje zapisu na egzamin poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej ZNP www.znpusa.org.

 6. W terminie 3 dni od zapisu, Zdający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wybrany egzamin oraz certyfikat, w celu dokonania pełnej rejestracji. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem bankowym na konto podane na stronie internetowej ZNP www.znpusa.org.

7. ZNP zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu z przyczyn organizacyjnych. W przypadku odwołania egzaminu przez ZNP, Zdający otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Zdający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu zgłoszenia, które stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu w przypadku zakończenia egzaminu wynikiem pozytywnym.

9. Zdający, którzy wymagają dostosowania warunków i/lub formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, powinni złożyć stosowny wniosek do Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce nie później niż miesiąc przed datą egzaminu. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi.

10. Zdający otrzymają potwierdzenie dokładnego terminu, godziny i miejsca przeprowadzenia egzaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej 7 dni przed datą egzaminu.

11. Zdający powinni stawić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

12. Zdający będą wpuszczani na salę egzaminacyjną po okazaniu dowodu tożsamości.

13. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu przedstawiona jest na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl.

14. Warunkiem zdania egzaminu jest: 1) na poziomach A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu, 2) na poziomie B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu, 3) na poziomach B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu. 15. Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną jedzenia, napojów, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

16. Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy zdającego lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – zdający zostanie usunięty z sali, a jego egzamin zostaje unieważniony. Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

17. ZNP informuje zdających o wynikach egzaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, po uprzednim przekazaniu wyników do PKdsPZJPjO.

18. W terminie 21 dni od daty przesłania zdającym informacji o wynikach egzaminu, każdy zdający ma prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku do ZNP. Wgląd do pracy następuje w siedzibie ZNP, w terminie wspólnie ustalonym przez strony.

19. W terminie 21 dni od daty przesłania zdającym informacji o wynikach egzaminu, zdający ma prawo złożyć wniosek do PKdsPZJPjO o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu, po wniesieniu ustalonej opłaty.

20. Zdający, który zakończy egzamin wynikiem pozytywnym, otrzyma certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez PKdsPZJPjO.

21. Zdający, który zakończy egzamin wynikiem negatywnym, otrzyma zwrot wniesionej opłaty za wydanie certyfikatu, po uprzednim przekazaniu ZNP danych niezbędnych do realizacji przelewu.            22. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, ma prawo do zwrotu opłaty za egzamin, pod warunkiem zgłoszenia pisemnego wniosku o zwrot w odpowiednim terminie. W przypadku złożenia wniosku: a) wcześniej niż 33 dni przed datą egzaminu – ZNP zwraca 100% opłaty za egzamin, b) do 21 dni przed datą egzaminu – ZNP zwraca 60% opłaty za egzamin.

23. ZNP nie zwraca kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w egzaminie w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

24. Uiszczenie opłaty za egzamin oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Zatwierdzony przez prezydium zarządu ZNP w dniu 7 marca 2018 r.

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE

 
Szanowni Członkowie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,  Zarząd ZNP informuje uprzejmie, że zebranie walne sprawozdawcze naszej organizacji odbędzie się 28 lutego 2018 roku o godz. 7:00 wieczorem w budynku Związku Narodowego Polskiego pod adresem 6100 N. Cicero Ave w Chicago. Zapraszamy wszystkich członków ZNP do udziału w zebraniu walnym sprawozdawczym. W załączniku przesyłamy proponowany porządek obrad zebrania walnego. Z wyrazami szacunku
 
Ewa Koch - prezes ZNP
 
 
 
 
 
* * * 
 
 
 
 
XV ZJAZD NAUCZYCIELI W PORTLAND - ZAPROSZENIE
 
 
 
 
 
 
* * * 
 
PRZYSTANEK HISTORIA CHICAGO
 
 
18 stycznia 2018 roku w konsulacie RP w Chicago powołany został przez prezesa IPN, dra Jarsoława Szarka oraz prezes ZNP- Ewę Koch, Przystanek Historia Chicago, którego koordynatorami zostali: Helena Sołtys i Marek Adamczyk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGZAMIN CERTYFIKATOWY, 2108
 
Informujemy, iż Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało status ośrodka egzaminacyjnego. Egzamin certyfikatowy z jezyka polskiego odbędzie się w Chicago w dniach 19-20 maja 2018 roku.
Szczegóły dotyczące naboru na egzamin podamy wkrótce.
 
Lista podmiotów dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (ZNP pozycja na 26 na oststniej stronie):
 
* * *
 
 
 
 
 
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku na następujące projekty:
 
 1. W ramach wsparcia bieżącej działalności służącej wzmocnieniu szkół polonijnych w USA- dofinansowano konkursy:
„Życie i twórczość F. Konarskiego”, organizowany przez Polską Szkołę Językową  im. F. Konarskiego                                                                                                                                   
„Polskie miejsca w Chicago o których warto wiedzieć” – organizowany przez Polską Szkołę im. Trójcy Świętej
IX Konkurs Piosenki Polskiej „ Niezapomniane przeboje”- organizowany przez  Polską Szkołę im. E. Plater
XX Konkurs Recytatorski – konkurs orgaznizowany przez Parafialną Szkołę Polską im. S. K. Wyszyńskiego
„Stawiam na polski” - międzyszkolny konkurs językowy organizowany przez Akademię Języka Polskiego i Kultury
I polonijna Olimpiada Geograficzna-  organizowana  w Muzeum Polskim w Chicago przez Polską Szkołę im. św. Błażeja
„Konkurs Talentów”- organizowany przez Polską Szkołę im. H. Modrzejewskiej
 oraz  Targi Szkół Polonijnych
 
 2. W ramach wsparcia procesu edukacji- dofinansowano VIII Polskie Dyktando w Chicago
 Dziękujemy Senatowi RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za wspieranie nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

 

   

 

 

  

 

 

 

* * *

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE IPN Z WIZYTĄ W ZRZESZENIU NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE

 

15 stycznia 2018 roku polonijni nauczyciele mieli zaszczyt gościć przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodwej. Delegacja IPN z prezesem dr Jarosławem Szarkiem na czele przebywa w Chicago w dniach 14-22 stycznia. Celem wizyty jest powołnie projektu Przystanek Historia, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli oraz dzieci, spotkania i panele dyskusyjne. 

 

(fot. Anna Pałasz)

 

* * *  

PRZYSTANEK HISTORIA IPN - wizyta przedstawicieli IPN w Chicago

Z wielką dumą pragniemy poinformować, iż w Chicago powołany zostaje Przystanek Historia IPN przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce, którego celem jest propagowanie historii najnowszej oraz edukacja historyczna.

Zapraszamy Państwa na szereg spotkań z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przebywać będą w Chicago w dniach 14-22 stycznia, by oficjalnie proklamować powołanie Przystanku Historia oraz prowadzić warsztaty dla nauczycieli i spotkania z Polonią.

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Podrecznik literacko-jezykowy do kl III liceum
LICEUM
$0.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
  • Centrala Polskich Szkół Dokształcających Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest organizacją nauczycielską działającą na Wschodnim Wybrzeżu USA.
  • Głos Nauczyciela Głos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami.
  • Kangur Matematyczny w USA Kangur Matematyczny jest konkursem matematycznym organizowanym na całym świecie. Co roku bierze w nim udział ponad 5 milionów uczniów.
  • Kongres Polonii Amerykańskiej Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą ponad 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
  • Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są napisane specjalnie dla uczniów szkół polonijnych w Ameryce.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.