Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

 

 

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  W CHICAGO

- REJESTRACJA KANDYDATÓW 


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 9 -10 marca 2019 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.
Ceny egzaminu są następujące:

 

90 € – egzaminy A1-B2 dla dzieci i młodzieży,

120 € – poziom A1, A2 w grupie dorosłych,

150 € – poziom B1, B2 w grupie dorosłych, 

180 € – poziom C1, C2 w grupie dorosłych.

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu stanowi równowartość 20 euro.


Opłaty przyjmowane są w postaci czeków:
Polish Teachers Association
6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656


Pytania można kierować na e-mail: http://certyfikatpolskiwchicago@gmail.com
Telefon kontaktowy: 312 520 6019


Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie: certyfikatpolski.pl 

 

REJESTRACJA

 

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY DOKONAĆ REJESTRACJI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

zaprasza

na uroczyste sadzenie dębów w ramach projektu

DĘBOWA ALEJA NIEPOODLEGŁOŚCI

Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godzinie 11.11,

29 września 2018 roku w Ośrodku Młodzieżowym PNA

pod adresem: 10701 River Road, Yorkville/Plano, IL.

Uczcijmy wspólnie

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

zAPROSZENIE I FORMULARZ

 

 
ZAPROSZENIE
 
 
 
 
 
 
 
"AMBASADOR POLSKOŚCI"
OBÓZ I SZKOLENIA LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 
 
 
PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI
TERMIN:  9-18 LIPCA 2018
MIEJSCE REALIZAJI:  DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6
 
Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie.
 
Rekrutacja jest już otwarta: osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania  do 8 CZERWCA 2018 roku !
 
Jeśli chcesz:
 
wzmocnić swoje kompetencje liderskie, rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności, nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią, nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,
 
a ponadto:
masz od 15 do 18 lat, masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski, znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 
 
 
 
Czym jest Ambasador Polskości?
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Wyposażenie młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, jej historii, kulturze, muzyce, sztuce.
Przygotowanie projektów promujących Polskę, które następnie zostaną wdrożone przez młodzież w krajach ich zamieszkania.
 
Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:
 
 
dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski, szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących
z Polonią, rozbudowa sieci kontaktów z młodzieżą polonijną umiejętność pisania projektów, przygotowanie projektów promujących Polskę za granicą, najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2019r. wdrożenie, przy pomocy organizacji polonijnej, powstałych projektów w kraju zamieszkania po zakończonym obozie.
 
Co w programie?
 
Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się z:
warsztatów rozwijających umiejętnościliderskie m.in.przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów; warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego; wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski; wizyt studyjnychw różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.
Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.
 
Jak aplikować?
 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://odnswp.pl/ambasador-polskosci-edycja-ii-oboz-szkolenia-liderskie-dla-mlodziezy-polonijnej/
do dnia 8 czerwca 2018 roku 
 

***

 

   

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W CHICAGO


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 19-20 maja 2018 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Rejestracja kandydatów odbywa się w dniach od 10 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.
Ceny egzaminu są następujące:


W grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych:

poziom B1   $160 (+ $30 certyfikat)     
   poziom B2   – $170 (+ $30 certyfikat)
poziom C1 $200 (+ $30 certyfikat)

 

W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci (Junior):

poziom B1 - $120 (+ $30 certyfikat)

poziom B2 - $ 120 (+ $30 certyfikat)

 


Opłaty przyjmowane są w postaci czeków 
Polish Teachers Association
6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656

 

 


Pytania można kierować na e-mail: http://certyfikatpolskiwchicago@gmail.com
Telefon kontaktowy: 312 520 6019


Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie: certyfikatpolski.pl 

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY SIE ZAREJESTROWAC

 

REGULAMIN EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (zwane dalej: ZNP) oświadcza, że posiada uprawnienia do organizowania certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie A1, A2, B1 i B2 na poziomie dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży – zgodnie z Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 14/DWM/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

 2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKdsPZJPjO).

 3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, ustalanej przez PKdsPZJPjO, na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym podawane są na stronie www.certyfikatpolski.pl

 4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe zamieszkujący poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

5. Zdający dokonuje zapisu na egzamin poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej ZNP www.znpusa.org.

 6. W terminie 3 dni od zapisu, Zdający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wybrany egzamin oraz certyfikat, w celu dokonania pełnej rejestracji. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem bankowym na konto podane na stronie internetowej ZNP www.znpusa.org.

7. ZNP zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu z przyczyn organizacyjnych. W przypadku odwołania egzaminu przez ZNP, Zdający otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Zdający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu zgłoszenia, które stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu w przypadku zakończenia egzaminu wynikiem pozytywnym.

9. Zdający, którzy wymagają dostosowania warunków i/lub formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, powinni złożyć stosowny wniosek do Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce nie później niż miesiąc przed datą egzaminu. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi.

10. Zdający otrzymają potwierdzenie dokładnego terminu, godziny i miejsca przeprowadzenia egzaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej 7 dni przed datą egzaminu.

11. Zdający powinni stawić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

12. Zdający będą wpuszczani na salę egzaminacyjną po okazaniu dowodu tożsamości.

13. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu przedstawiona jest na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl.

14. Warunkiem zdania egzaminu jest: 1) na poziomach A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu, 2) na poziomie B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu, 3) na poziomach B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu. 15. Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną jedzenia, napojów, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

16. Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy zdającego lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – zdający zostanie usunięty z sali, a jego egzamin zostaje unieważniony. Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

17. ZNP informuje zdających o wynikach egzaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, po uprzednim przekazaniu wyników do PKdsPZJPjO.

 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Rzeczpospolita w okresie rozbiorw
ATLASY
$80.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
  • Centrala Polskich Szkół Dokształcających Centrala Polskich Szkół Dokształcających jest organizacją nauczycielską działającą na Wschodnim Wybrzeżu USA.
  • Głos Nauczyciela Głos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami.
  • Kangur Matematyczny w USA Kangur Matematyczny jest konkursem matematycznym organizowanym na całym świecie. Co roku bierze w nim udział ponad 5 milionów uczniów.
  • Kongres Polonii Amerykańskiej Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą ponad 10 milionów ludzi polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.
  • Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są napisane specjalnie dla uczniów szkół polonijnych w Ameryce.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.