Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

 

Projekty dofinansowane przez Stowarzyszenie Wspolnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP

 

 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało dofinansowanie dwóch edukacyjnych projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli:

1. Podręcznik do polonijnego liceum, który łączy w sobie nauczanie przedmiotów ojczystych z ksztaceniem sprawnosci językowych. ZNP otrzymało dofinansownie ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania polskiej historii i literatury z elementami kultury ojczystej. Każdy rozdział tematyczny zawiera bogatą sekcję z ćwiczeniami językowymi, gramatycznymi i stylistycznymi oraz łatwo przystępny i atrakcyjny graficznie materiał wyjaśniający elemanty polskiej gramatyki w ujeciu glottodydaktycznym. 

2. Wkrótce ruszy nasz nowy portal „Polonijny Pedagog”, który będzie forum wymiany myśli, idei i doświadczeń nauczycieli polonijnych. Na tej cel Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce otrzymało dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP. Kwota pomoże nam stworzyć, uruchomić i utrzymać portal oraz zdigitalizować materiały archiwalne dotyczące kwartalnika „Głos Nauczyciela” który przez wiele lat wychodził w Chicago pod redakcja Heleny Ziółkowskiej i auspicjami Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej. 

 

Działalność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce dofinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Wiele projektów realizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w  Ameryce wspieraych i współfinansowanych jest przez Konsulat Generalny RP w Chicago: 

 

1. Konkurs z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej "Polskość za oceanem, śladami polskich obiektów z Wystawy Światowej z 1939 roku" 

2. Śladami weteranów Armii Polskiej 

3. Z DUCHem czasu w ciekawe historie - warsztaty dla nauczycieli i lekcje dla dzieci 

4. Seal of Biliteracy - Informator dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

         

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

EGZAMIN CERTYFIKATOWY: HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku. Poniżej podajemy wszystkie terminy dla roku 2020. Egzamin w Chicago odbedzie się w dn. 6-7 czerwca 2020 (B1, B2, C1 dla dorosłych i B1, B2 dla dzieci i młodzieży). 

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (termin egzaminu w Chicago)

17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Komunikat Komisji Wyborczej
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

24 lutego 2019 rokuo godz. 2:30 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. W zebraniu uczestniczyło 70 członków organizacji, z których 69 miało prawo głosu.

Po części sprawozdawczej, dyskusji, zatwierdzeniu sprawozdań i uzyskaniu absolutorium przez poprzedni Zarząd, nastąpiła część wyborcza.

Do Zarządu ZNP na lata 2019-2021 zostali zgłoszeni następujący kandydaci: 

Prezes–         Tadeusz Młynek

III wiceprezes–        Barbara Gawrońska

Dwóch sekretarzy protokółowych–  1. Anna Rosa

   2. Anna Witowska

Dwóch sekretarzy korespondencyjnych– 1. Alicja Nawara

           2. Anna Siek

Pięciu członków Zarządu–             1. Małgorzata Jagoda

2. Anetta Wesołowska

3. Helena Zając

Pięciu członków Komisji Rewizyjnej–      1. Ewa Górski

2. Jolanta Harrison

3. Ewa Jabłońska

4. Bernadetta Manturo

5. Wiesława Stefanek

Pani Ewa Górski zrezygnowała z kandydowania do Zarządu w tej kadencji. W związku z wakatami na kilka funkcji, zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2), z sali zostały przyjęte kandydatury następujących osób:

- na funkcję I wiceprezesa – Ewa Koch

- na funkcje II wiceprezesa – Helena Sołtys

- na funkcje członków Zarządu – Marzena Kozłowska i Ilona Sobiech

- do Komisji Rewizyjnej – Urszula Gawlik i Agata Pawłowska-Borek

 

Po zaprezentowaniu się kandydatów i potwierdzeniu przez nich woli kandydowania, nastąpiło tajne głosowanie, w wyniku którego wybrano nowy Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Prezes– Tadeusz Młynek – 48 głosów

I wiceprezes–  Ewa Koch – 53 głosy

II wiceprezes–  Helena Sołtys – 50 głosów

III wiceprezes–  Barbara Gawrońska – 60 głosów

Dwóch sekretarzy protokółowych–  1. Anna Rosa – 58 głosów

   2. Anna Witowska – 65 głosów

 

Dwóch sekretarzy korespondencyjnych– 1. Alicja Nawara – 59 głosów

           2. Anna Siek – 66 głosów

 

Pięciu członków Zarządu–             1. Małgorzata Jagoda – 63 głosy

2. Anetta Wesołowska – 63 głosy

3. Helena Zając - 61 głosów

4. Marzena Kozłowska – 55 głosów

5. Ilona Sobiech – 58 głosów

 

Pięciu członków Komisji Rewizyjnej–      1. Urszula Gawlik – 53 głosy

2. Ewa Jabłońska – 53 głosy

4. Bernadetta Manturo – 59 głosów

5. Agata Pawłowska-Borek – 52 głosy

6. Wiesława Stefanek – 57 głosów

 

Delegatem do Kongresu Oświaty Polonijnej został nowy Prezes Zrzeszenia Tadeusz Młynek, zaś delegatami do Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois – Tadeusz Młynek, Ewa Koch, Helena Sołtys, Alicja Nawara oraz Helena Zając.

W ostatniej części zebrania potwierdzono składkę członkowską w kwocie $15 za rok.

Na koniec przedstawiono kilka poprawek do Statutu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i zatwierdzono część z nich.

 

Bernarda Redlińska

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

 

Skład Komisji Wyborczej

Bernarda Redlińska –  Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Wiesława Dziedzic– asesor                         

Beata  Pawłowski– asesor               

Barbara Bilszta– sekretarz

Agnieszka Kostrzewa – sekretarz    

 

 

***

 

 

 

 

 

 

Studium Doskonalące: Metodyka pracy w szkole polonijnej

 

Szanowni Państwo,


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago zapraszają nauczycieli i kandydatów na nauczycieli polonijnych do Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej. Celem Studium jest przygotowanie kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich poza granicami kraju.
Uczestnicy projektu dowiedzą się jak budować efektywną komunikację z dzieckiem, będą doskonalić metody i formy pracy z dzieckiem dwujęzycznym i dwukulturowym. Poznają metodykę programowania języka w szkole polonijnej, a także udoskonalą umiejętności doboru pomocy metodycznych dla poszczególnych kompetencji językowych dzieci oraz umiejętności pracy metodami aktywizującymi w szkole polonijnej.


Studium składa się z trzech części:
szkoleń stacjonarnych, które poprowadzą trenerzy ODN SWP oraz trenerzy i doradcy LOM w Chicago,
praktyk, które odbędą się pod okiem dyrektorów szkół zrzeszonych w ZNP w Chicago,
fakultatywnych szkoleń e-learningowych prowadzonych przez trenerów i ekspertów ODN SWP.
W sumie 194 godziny dydaktyczne teorii i praktyki Szkolenia stacjonarne odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie ZNP w Chicago.

Rekrutacja trwa do 15.03.2019 roku.
Pierwsze szkolenie: 30 marca 2019 roku późnym popołudniem w siedzibie ZNP
Uczestnicy Studium będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji na wizyty studyjne i zjazdy prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia.
Opłata wpisowa wynosi 50$.
Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM:
http://odnswp.pl/…/Studium-Doskonalące.-Metodyka-pracy-w-sz…

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://odnswp.pl/studium-doskonalace-metodyka-pracy-w-szko…/

 

***

 

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce 24 lutego 2019 r.

 

1.     Otwarcie obrad Walnego Zebrania. (Ewa Koch – prezes ZNP)

2.     Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania. (Dorota Waszkiewicz)

3.     Przedstawienie przewodniczącego Walnego Zebrania. (Ewa Koch – prezes ZNP)

4.     Przedstawienie Komisji Wyborczej (Bernarda Redlińska – przewodnicząca Komisji Wyborczej ZNP) oraz jej zatwierdzenie przez Walne Zebranie (Rozdz. V, art. 25)

5.     Stwierdzenie prawomocności Zebrania (Beata Pawłowski) – podanie liczby uczestników Walnego Zebrania oraz członków uprawnionych do głosowania. (Rozdz. V, art. 21–25 z uwzgl. poprawki Rozdz. II, art. 13 pkt 3)

6.     Sprawozdania z działalności Zarządu Zrzeszenia:

a)     prezesa Zrzeszenia Nauczycieli (Ewa Koch), (Rozdz. VII, art. 35 pkt 8)

b)     kolportera (Halina Żurawski), (Rozdz. VII, art. 48 załącznik #2)

c)     skarbnika (Renata Rudnicki), (Rozdz. VII, art. 47 załącznik #1 pkt 4)

d)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Daniel Lach). (Rozdz. VIII, art. 53)

7.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.     Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Daniel Lach – przewodniczący Komisji Rewizyjnej). (Rozdz. VIII, art. 52 pkt 3)

9.     Przypomnienie wymagań i obowiązków kandydatów na poszczególne funkcje. (Rozdz. VII i załączniki do Statutu #1, #2, #3)

10.  Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów na  funkcje:  (Rozdz. VII, art. 30)

a)     Prezesa,  (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3; art. 35 i art. 37)

b)     I wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 38)

c)     II wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 39)

d)     III wiceprezesa, (Rozdz. VII, art. 30 pkt 3 i art. 40)

e)     2 sekretarzy protokółowych, (Rozdz. VII, art. 42 )

f)      2  sekretarzy korespondencyjnych, (Rozdz. VII, art. 43 i 44)

g)     pięciu członków Zarządu, (Rozdz. VII, art. 50 i załącznik do Statutu #3)

h)     pięciu członków Komisji Rewizyjnej. (Rozdz. VIII,  art. 51 – 53)

11.  Zgłoszenie kandydatów z sali. (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2)

12.  Kandydaci o sobie (2”). (Rozdz. VI, Art. 29  pkt 8)

Przerwa na uzupełnienie i przygotowanie balotów wyborczych.(Rozdz. VI, art. 29 pkt 5)

13.  Przedstawienie zasad głosowania przez przewodnizącego Komisji Wyborczej. (Rozdz. VI, art. 29 pkt 5) 

14.  Tajne głosowanie. (Rozdz. VI, art. 28)

Przerwa na liczenie głosów.

15.  Oficjalne podanie wyników wyborów.

16.  Wybór delegatów Zrzeszenia do Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois oraz do Kongresu Oświaty Polonijnej. (Rozdz. V, art. 26 pkt 4).

17.  Wolne wnioski:

a)     przegłosowanie poprawek do Statutu, (Rozdz. VI, art. 29 pkt 9)

b)     ustalenie wysokości opłat członkowskich , (Rozdz. V, art. 26 pkt 3)

c)     sprawy różne.

18.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Komunikat Komisji Wyborczej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

Komisja Wyborcza Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce informuje, że Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 24 lutego 2019 roku o godz. 2:30po południu w budynku PNA, 6100 N. Cicero, Chicago, IL. 60646.

Do Zarządu ZNP na lata 2019-2021 kandydują następujące osoby  /na poszczególne pozycje w kolejności alfabetycznej/:

Prezes–  Tadeusz Młynek

I wiceprezes–  

II wiceprezes

III wiceprezes–   Barbara Gawrońska

Dwóch sekretarzy protokółowych–  1. Anna Rosa

       2. Anna Witowska

 

Dwóch sekretarzy korespondencyjnych– 1. Alicja Nawara

    2. Anna Siek

 

Pięciu członków Zarządu–        1. Małgorzata Jagoda

2. Anetta Wesołowska

3. Helena Zając

4.

5.

 

Pięciu członków Komisji Rewizyjnej–   1. Ewa Górski

2. Jolanta Harrison

3. Ewa Jabłońska

4. Bernadetta Manturo

5. Wiesława Stefanek

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2) w czasie Walnego Zebrania możliwe jest zgłaszanie dodatkowych kandydatur na nieobsadzone funkcje. Prezentacja wszystkich kandydatów nastąpi w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej (poprawka do Statutu #1 pkt 2). Prosimy o zapoznanie się z zakresem obowiązków i warunkami ubiegania się o poszczególne funkcje. Informacje te można znaleźć w Statucie Zrzeszenia Nauczycieli znajdującym się na stronie internetowej organizacjihttp://znpusa.org/upload/c35veqkd2e13mvp.pdf.

 

Bernarda Redlińska

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

 

Skład Komisji Wyborczej

Bernarda Redlińska –  Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Wiesława Dziedzic– asesor                         

Beata  Pawłowski– asesor               

Barbara Bilszta– sekretarz

Agnieszka Kostrzewa – sekretarz    

 

 

* * * 

 

 

NOWY PODRĘCZNIK DLA KLASY 6

 

    Szanowni Państwo

 

  Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią, w roku szkolnym 2019/20  obowiązywał będzie

nowy podręcznik do  języka polskiego dla klasy VI.

Zmiana ta spowodowana jest sugestią Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, by podręczniki do klas wyższych (obecnie kl. VI, a w przyszłości od klasy V zawierały w sobie  czytanki i ćwiczenia w jednym egzemplarzu). W klasach tych bowiem dochodzi dodatkowo nauczanie przedmiotów geografii i historii Polski.

Nowy podręcznik mojego autorstwa uwzględnia wszystkie sugestie Państwa zawarte

 w ankiecie , którą przeprowadziłam przed rozpoczęciem pracy nad podręcznikiem.

Będzie piękny graficznie i dopracowany merytorycznie tak, by spełniał swą funkcję

 w obecnej rzeczywistości.

 

                                                                                        Łączę wyrazy szacunku

                                                                                        Małgorzata Pawlusiewicz

                                                                                          Autorka                                       

   Chicago, styczeń 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  W CHICAGO

- REJESTRACJA KANDYDATÓW 


Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w dniach 9 -10 marca 2019 r. organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.


Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą zdawać osoby w wieku od 14 do 17 lat.


Aby uczestniczyć w egzaminie certyfikatowym uczestnicy egzaminu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości np. paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej 10 marca 2018 roku.
Ceny egzaminu są następujące:

Ceny egzaminu są następujące:

W grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych:

·        poziom B1 -  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom B2 –  $180  + $30  za wystawienie certyfikatu

·        poziom C1 –  $210  + $30  za wystawienie certyfikatu

    W grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

·        poziom B1 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu   

·        poziom B2 – $110 + $30  za wystawienie certyfikatu  

 

Opłaty za egzamin należy przesyłać czekiem na adres:   

Polish Teachers Association, 6544 W. Higgins Ave CHICAGO, IL 60656

z dopiskiem na kopercie  EGZAMIN CERTYFIKATOWY,

do koperty proszę włożyć kartkę z podanym: imieniem, nazwiskiem, poziomem egzaminu, opłatą za egzamin + certyfikat datą egzaminu                   

przykład:  Jan Kowalski, B1, egzamin + certyfikat, 9-10 marca 2019                                                                        Termin przesyłania opłat:   w  ciągu 3 dni od złożenia formularza                                                              Uwaga:  osoby zapisujące się w ostatnich dniach – nie później niż do 25 stycznia2019 r..

Pytania można kierować na e-mail: e-mail: certyfikatpolskiwchicago@gmail.com

Telefon kontaktowy: 312 520 6019

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie:  certyfikatpolski.pl 

Sklep Online

Twój Koszyk (0)

Przykładowe Książki

Materiały dla nauczycieli
KLASA 8
$10.00
Wejście do sklepu

Ciekawe linki
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w USA.