Kategorie
Aktualności

Trwa rejestracja na egzaminy certyfikatowe w Chicago

25 kwietnia została otwarta rejestracja na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Chicago w dniach 24 i 25 czerwca 2023 roku. Na egzamin można się zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce: www.znpusa.org/egzamin-certyfikatowy-2023  wyłącznie do dnia 23 maja br.

Przypomnijmy po krótce, co to jest egzamin certyfikatowy, kto może go zdawać i na jakich poziomach w sesji letniej 2023 roku oraz jakie sprawności językowe są testowane podczas tego egzaminu.

Co to jest egzamin certyfikatowy?

Egzamin certyfikatowy jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego. Jest on uznawany w krajach Unii Europejskiej  oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Osoby legitymujące się certyfikatem mogą uzyskać punkty za język obcy na tutejszych uczelniach. Ponadto poświadczenie znajomości języka polskiego często wymagane jest przez instytucje i firmy amerykańskie działające        w Polsce, co stwarza dla osób posiadających certyfikat dodatkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Kto może zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego?

Egzamin certyfikatowy sprawdza stopień opanowania języka polskiego. Mogą go zdawać cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. W sesji letniej 24 i 25 czerwca 2023 roku przeprowadzony będzie na dwóch na różnych poziomach biegłości językowej w dwóch kategoriach wiekowych:

a)         dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – w dniu egzaminu zdający muszą mieć ukończone 18 lat i mogą zdawać egzamin na poziomach: B1 i B2  

b)         dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – wiek 14-17 lat, egzaminy przeprowadzane są na poziomach B1 i B2.

Warto podreślić, że egzaminy w tych kategoriach i poziomach różnią się tematyką tekstów, jak również rodzajem zadań oraz czasem przeznaczonym na ich wykonanie.

Więcej informacji dotyczących egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, jak również przykładowe zadania i testy można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl

Co jest przedmiotem egzaminu certyfikatowego?

Egzamin certyfikatowy składa się z części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni. Podczas egzaminu pisemnego testowane są następujące sprawności:

•           rozumienie ze słuchu – ta część egzaminu sprawdza stopień rozumienia tekstu słuchanego. Zdający wysłuchują kilku nagrań i wykonują przygotowane zadania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając luki w tekście lub odpowiadając na pytania.

•           rozumienie tekstów pisanych – w tej części egzaminu testowana jest sprawność rozumienia różnorodnych tekstów. Zdający czytają wybrane teksty i na podstawie informacji w nich zawartych udzielają odpowiedzi na podane pytania.

•           poprawność gramatyczna – ta część egzaminu sprawdza praktyczną umiejętność użycia poprawnych form gramatycznych. Zadaniem zdających jest rozpoznanie poprawnej formy gramatycznej danego wyrazu lub jej utworzenie i uzupełnienie tekstu. Na wyższych poziomach zdający dokonują transformacji, czyli różnorodnych  przeształceń, np:. zamiany zdania pojedynczego na zdanie złożone lub odwrotnie, zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie biernej, itp.

•           pisanie – w tej części egzaminu zdający wybierają jeden z trzech zestawów i wykonują dwa zadania w nim zawarte. Jedno z nich sprawdza umiejętność pisania krótkich tekstów  użytkowych, np: zaproszenia, ogłoszenia, podziękowania czy pozdrowienia. Natomiast drugie zadanie wymaga napisania dłuższej wypowiedzi na podany temat w formie, np:. rozprawki, sprawozdania czy opowiadania.

Podczas egzaminu ustnego, który odbywa się następnego dnia testowana jest sprawność mówienia. Zdający losuje zestaw i wykonuje 2 lub 3 zadania w nim zawarte. Najczęściej są to wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji lub dialog z osobą egzaminującą na podany temat.

Kiedy odbędzie się najbliższy egzamin certyfikatowy?

Najbliższy egzamin certyfikatowy zostanie przeprowadzony 24 i 25 czerwca na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie osób dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Rejestracja na egzamin trwa do 23 maja 2023 roku na stronie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Po tym terminie nie będzie można już zarejestrować się i przystąpić do tego prestiżowego egzaminu otwierającego przed zdającymi różne możliwości rozwoju intelektualnego i awansu zawodowego.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.