Historia ZNP

Historia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago to największa i najdłużej działająca organizacja wspierająca edukację polonijną w Chicago. Jest znakomitym ambasadorem polskości: języka polskiego, kultury, narodowych tradycji i chrześcijańskich wartości na ziemi Waszyngtona.

„Per aspera ad astra”

Przez trudności do gwiazd”, a nie dla rozgłosu.

Ogólny wstęp historyczny

Po zakończeniu II wojny światowej na terenie Niemiec znalazły się tysiące polskiej młodzieży w wieku szkolnym, wywiezionej do Niemiec i zatrudnionej jako przymusowi robotnicy w gospodarstwach rolnych i fabrykach. Równocześnie na wolność wyszli nauczyciele i instruktorzy harcerscy. W ciągu lat 1945 – 1950 stworzyli oni w Niemczech imponujący system szkolnictwa podstawowego i średniego oraz organizację harcerską.

Podobna sytuacja zaistniała w Anglii, gdzie znalazły się rodziny zdemobilizowanych polskich żołnierzy. W Anglii powstała (istniejąca do dziś) sieć polskich szkół sobotnich zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną.

Zniszczona, zdewastowana Europa nie była w stanie zapewnić pomocy ogromnej rzeszy ludzi, którzy nie mogli wrócić do swoich krajów. Rozpoczęły się starania o wyjazd do państw na innych kontynentach.

Dzięki ustawie amerykańskiego Kongresu “The Displaced Persons Act”, uchwalonej w 1948 roku, z powojennej Europy przybyło do USA kilkaset tysięcy emigrantów. Wśród nich byli Polacy: jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich oraz zdemobilizowani żołnierze, którzy przybyli zarówno z Niemiec jak i z Anglii.

W grupie polskich emigrantów osiedlających się w Chicago znaleźli się polscy nauczyciele, posiadający solidne wykształcenie pedagogiczne i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zrzeszenie powstało  14 października 1962 r.  z połączenia dwóch organizacji nauczycielskich – Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego w 1952 r. przez nauczycieli przybyłych z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce założonego w 1961 r. przez nauczycieli przybyłych z Anglii (1952).

Szczegółowa historia powstania Zrzeszenia znajduje się w pamiętnikach Zrzeszenia wydanych z okazji srebrnego i złotego jubileuszu organizacji, w Głosie Nauczyciela nr 2/2003 i nr 4/2007 oraz w książce „Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej: 1951 -1997” Andrzeja Bonusiaka.

Zrzeszenie przez wszystkie lata swojej działalności było organizacją skupiającą głównie nauczycieli wykształconych w Polsce, a po przyjeździe do USA pracujących w polonijnych szkołach . W miarę napływu nauczycieli z Polski i powstawania nowych szkół rozrastały się szeregi Zrzeszenia.

Nowa, zjednoczona organizacja,  opracowała i zatwierdziła Statut, który określał jej cele i zadania,władze, członkostwo oraz fundusze. W ciągu 60 lat istnienia Zrzeszenia Statut był zmieniany, uzupełniany, ale podstawowe cele pozostały te same. 

Organizacja patronuje ponad 50 polonijnym szkołom w rejonie środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, w których uczy się 16 tysięcy uczniów.

Celem Zrzeszenia jest działalność oświatowa na rzecz Polonii i wśród Polonii na terenie Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu Illinois oraz współpraca z ośrodkami oświatowymi w Polsce.

Zrzeszenie realizuje ten cel przez:

 • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu placówek szkolnych;
  popieranie interesów szkół polonijnych i komitetów rodzicielskich oraz inicjowanie współpracy z nimi;
 • krzewienie wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze i tradycjach;
 • informowanie o osiągnięciach naukowych i kulturalnych Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia;
 • doskonalenie metod nauczania poprzez organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów metodycznych dla nauczycieli;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami szkół polonijnych na świecie i nauczycielami w Polsce;
 • współpracę z Komisją Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz instytucjami, organizacjami o pokrewnych zrzeszeniu celach;
 • przygotowywanie wydawanie programów i podręczników oraz sprowadzanie materiałów szkolnych z innych wydawnictw;
 • udzielanie pomocy materialnej członkom zrzeszenia znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Pierwszoplanowy partner ZNP

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
WYJAZDY POLONIJNYCH UCZNIÓW DO POLSKI

 • udane wakacje połączone z nauką i doskonaleniem języka polskiego,
 • dobra zabawa w gronie rówieśników z całego świata,
 • możliwość poznania najpiękniejszych zakątków Polski.

Zrzeszenie organizuje dla uczniów szkół polonijnych konkursy talentów, konkursy recytatorskie, ortograficzne i literackie np.: Konkurs milenijny (1966), Konkurs kopernikowski (1974), Konkurs Ortograficzny (2011), współorganizuje studniówki, uroczyste zakończenia roku szkolnego maturzystów.

Zrzeszenie Nauczycieli od początku istnienia po dzień dzisiejszy prowadzi działalność metodyczno-kształcącą, która przybiera różne formy i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Są to na przykład lekcje pokazowe, spotkania na temat programów nauczania, spotkania metodyczne nauczycieli dotyczące metod nauczania, oceny wprowadzanych lub opracowywanych podręczników.

Warsztaty metodyczne, organizowane są przy współpracy Konsulatu RP w Chicago, „Wspólnoty Polskiej”, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Współpraca z Fundacją Świat na Tak

Konkurs "Być Polakiem"

Współpraca Zrzeszenia i szkół polonijnych z IPN

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich często gości edukatorów z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Pracownicy Instytutu spotykają się z uczniami, nauczycielami chicagowskich polonijnych szkół, dla których przeprowadzają lekcje oraz warsztaty szkoleniowe dotyczące najnowszej historii Polski.

W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w listopadzie 2015 r. otwarto wystawę “Rzeczpospolita Utracona” połączoną z Edukacyjnym Tygodniem z IPN w Chicago.

Edukacyjny Tydzień z Instytutem Pamięci Narodowej w Chicago.

Honorowa Tarcza ZNP przyznana oddziałowi IPN w Rzeszowie.

Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Zrzeszenie Nauczycieli Polskich zorganizowało wiele konkursów,koncertów, projektów, które inspirowane były uczestnictwem w organizowanych przez BEN IPN Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą.

X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Konkurs "Polscy Sprawiedliwi"

Koncert "Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci"

Wystawa "Barykada pamięci"

Zrzeszenie to organizacja aktywna

Organizator XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Pomysłodawca przeprowadzania stanowego egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest organizacją, która we współpracy z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie z Lublina, stworzyła pierwszy test Seal of Biliteracy dla języka polskiego. Egzamin ten uzyskał akredytację Chicago Public School. Po raz pierwszy uczniowie chicagowskich szkół publicznych mogli go zdawać w roku szkolnym 2015/2016. Od tego czasu około 80 uczniów high school w Chicago otrzymało na swoich świadectwach „Pieczęć Dwujęzyczności” czyli oficjalne potwiedzenie znajomości drugiego języka na poziomie B2.

Zrzeszenie to organizacja hołdująca wydarzeniom historycznym

Bitwa pod Grunwaldem 1410-2010​

330. rocznica Bitwy pod Wiedniem

220. rocznica uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej

Konkurs 1050-lecie Chrztu Polski

Wystawa "Chrzest 966. U źródeł Polski"

Organizator studniówek dla maturzystów

Działalność wydawnicza Zrzeszenia

Ważnym punktem Statutu Zrzeszenia jest zapewnienie szkołom podręczników i materiałów metodycznych niezbędnych do nauki języka polskiego, historii i geografii Polski.
Od początku istnienia organizacji nauczyciele pracowali nad ułożeniem i unowocześnieniem programów nauczania, przygotowaniem pomocy metodycznych, wydawaniem i zatwierdzaniem podręczników .
Na osobna wzmiankę zasługuje kwartalnik Głos Nauczyciela wydawany w Chicago od 25 lat pod egidą Komisji Oświatowej.

Zapraszamy na stronę Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, organizacji, która jednoczy wszystkich nauczycieli polonijnych szkół, miłośników języka polskiego, kultury, historii i geografii Polski.

Zapraszamy do współpracy

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.