KOMUNIKAT WYBORCZY – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 8.06.2024 – ZAPISY NA WYBORY

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. 2024, poz. 693), Konsul RP w Chicago informuje o możliwości zapisywania się do spisu wyborców.

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz ujęty jest w stałym obwodzie głosowania, w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Obywatele polscy i obywatele UE nieposiadający obywatelstwa polskiego przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny paszport lub, w przypadku obywateli UE nieposiadających obywatelstwa polskiego, także inny ważny dokument tożsamości oraz zostaną wpisani na podstawie zgłoszenia do spisu wyborców, sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Zapisanie się do spisu wyborców możliwe jest na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/ lub poprzez złożenie osobiste, przesłanie pocztą lub w formie skanu lub zdjęcia mailem na adres chicago.legal@msz.gov.pl podpisanego własnoręcznie zgłoszenia zawierającego następujące dane: nazwisko i imię (imiona); numer PESEL; numer ważnego polskiego paszportu (w przypadku obywatela UE nieposiadającego obywatelstwa polskiego numer ważnego paszportu albo innego ważnego dokumentu tożsamości oraz miejsce i datę jego wydania); adres pobytu za granicą; adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zapisów poprzez stronę eWybory: https://ewybory.msz.gov.pl/, jako że jest to najszybszy sposób dokonania zapisu, dający jednocześnie możliwość od razu uzyskania informacji o tym, czy zapis się powiódł i otrzymania stosownego potwierdzenia.

Zapisy będą możliwe do dnia 4 czerwca 2024 r.

Wzór zgłoszenia oraz listę obwodów głosowania w okręgu konsularnym KG RP w Chicago znajdą Państwo załączone do niniejszego komunikatu.

Pełny tekst opublikowanego rozporządzenia, zawierający wszystkie obwody głosowania utworzone za granicą dostępny jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000693

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w naszym okręgu odbywać się będą w dniu 8 czerwca 2024 r. znajdą Państwo na stornie Polska w USA: https://www.gov.pl/web/usa/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Jeśli planujecie Państwo w swoich Instytucjach przyjmowanie wniosków na piśmie o wpis wyborcy do spisu, uprzejmie prosimy o przekazanie złożonych wniosków do Konsulatu nie później niż w czwartek, 30 maja (może być w formie skanu). Po tej dacie prosimy już nie przyjmować kolejnych wniosków, tylko kierować wszystkie zainteresowane osoby do złożenia wniosku bezpośrednio w Konsulacie.

Z poważaniem

Michał Arciszewski

Konsul

Kierownik Referatu ds. Prawnych i Pomocy Konsularnej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

OKW-KG RP w Chicago

WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców 2024

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.