Studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych

Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM-WOPG.4721.88.2022.BP

Warszawa,  28 października 2022 r.

Szanowni Państwo

Konsulowie RP

Członkowie Rady Oświaty Polonijnej

uprzejmie informuję, że Departament Współpracy Międzynarodowej planuje zlecenie uczelniom realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli. W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa o pomoc w rekrutacji uczestników studiów.

W tym celu prosimy o zamieszczenie na stronach placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych RP oraz organizacji załączonej informacji skierowanej do nauczycieli wraz z formularzem zgłoszenia na studia.

Uprzejmie prosimy Członków Rady Oświaty Polonijnej o zebranie formularzy zgłoszeń od nauczycieli i przekazanie ich właściwej placówce dyplomatycznej lub urzędowi konsularnemu. Państwa Konsulów prosimy o zaakceptowanie wniosków i przekazanie
na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl do 21 listopada br.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612.

Z poważaniem

Piotr Semeniuk

Dyrektor
/ – podpisano cyfrowo/

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania,

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych.

Zlecenie realizacji studiów planuje się następującym uczelniom:

1. studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jak drugiego przedmiotu:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rzeszowski.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiada stopień magistra oraz
 • jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia  (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskała kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu
  w szkole.

Studia obejmują od 360 do 380 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk
(w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

2. studia doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiadać stopień magistra oraz
 • posiadać przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

Studia obejmują od 200 do 240 godzin dydaktycznych (w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen
z egzaminów oraz zaliczenie praktyki w przypadku studiów nadających kwalifikacje.

Uruchomienie studiów na danej uczelni będzie możliwe pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej co najmniej 25 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów na danej uczelni, nauczyciele, którzy się na nią zgłosili zostaną przekierowani do innej uczelni. 

Uruchomienie studiów planowane jest w 2022 r. 

Studia są bezpłatne dla uczestnika. Koszty ich organizacji ponosi Ministerstwo Edukacji
i Nauki. W związku z tym, uprzejmie prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż rezygnacje
w trakcie trwania studiów niosą konsekwencje finansowe dla Ministerstwa. 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na studia
i przekazanie go kierownictwu organizacji Polaków działającej na rzecz oświaty polskojęzycznej w Państwa kraju.  Organizacja przekaże Państwa zgłoszenia do właściwej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 listopada br. 

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612 lub na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl.

W załączeniu formularz zgłoszenia.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.