Studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych

Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM-WOPG.4721.88.2022.BP

Warszawa,  28 października 2022 r.

Szanowni Państwo

Konsulowie RP

Członkowie Rady Oświaty Polonijnej

uprzejmie informuję, że Departament Współpracy Międzynarodowej planuje zlecenie uczelniom realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli. W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa o pomoc w rekrutacji uczestników studiów.

W tym celu prosimy o zamieszczenie na stronach placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych RP oraz organizacji załączonej informacji skierowanej do nauczycieli wraz z formularzem zgłoszenia na studia.

Uprzejmie prosimy Członków Rady Oświaty Polonijnej o zebranie formularzy zgłoszeń od nauczycieli i przekazanie ich właściwej placówce dyplomatycznej lub urzędowi konsularnemu. Państwa Konsulów prosimy o zaakceptowanie wniosków i przekazanie
na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl do 21 listopada br.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612.

Z poważaniem

Piotr Semeniuk

Dyrektor
/ – podpisano cyfrowo/

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania,

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych.

Zlecenie realizacji studiów planuje się następującym uczelniom:

1. studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jak drugiego przedmiotu:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rzeszowski.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiada stopień magistra oraz
 • jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia  (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskała kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu
  w szkole.

Studia obejmują od 360 do 380 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk
(w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

2. studia doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiadać stopień magistra oraz
 • posiadać przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

Studia obejmują od 200 do 240 godzin dydaktycznych (w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen
z egzaminów oraz zaliczenie praktyki w przypadku studiów nadających kwalifikacje.

Uruchomienie studiów na danej uczelni będzie możliwe pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej co najmniej 25 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów na danej uczelni, nauczyciele, którzy się na nią zgłosili zostaną przekierowani do innej uczelni. 

Uruchomienie studiów planowane jest w 2022 r. 

Studia są bezpłatne dla uczestnika. Koszty ich organizacji ponosi Ministerstwo Edukacji
i Nauki. W związku z tym, uprzejmie prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż rezygnacje
w trakcie trwania studiów niosą konsekwencje finansowe dla Ministerstwa. 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na studia
i przekazanie go kierownictwu organizacji Polaków działającej na rzecz oświaty polskojęzycznej w Państwa kraju.  Organizacja przekaże Państwa zgłoszenia do właściwej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 listopada br. 

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612 lub na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl.

W załączeniu formularz zgłoszenia.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.