Wydarzenia

Warsztaty, warsztaty, warsztaty

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce to organizacja działająca w aglomeracji chicagowskiej już 70 lat. Jako instytucja skupiająca w swoich szeregach pedagogów Zrzeszenie Nauczycieli przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno uczniów, jak i nauczycieli Zrzeszenie zorganizowało cykl warsztatów poświęconych dwóm egzaminom językowym, które najczęściej zdają uczniowie polonijnych szkół średnich. Są to egzamin Stamp4S, zwany popularnie Pieczęcią Dwujęzyczności (Seal of Billiteracy) oraz Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone dla uczniów i osobno dla nauczycieli. Prowadziły je polonistki, absolwentki studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i jednocześnie lokalne egzaminatorki egzaminu certyfikatowego: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

Egzamin Stamp4S

Szkolenia dotyczące egzaminu Stamp4S były przeprowadzone na platformie Zoom i prowadziła je Grażyna Staszel. Podczas dwóch sesji warsztatowych (jedna dla uczniów, a druga dla nauczycieli) uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze strukturą egzaminu i wymaganiami. Prowadząca omówiła poszczególne sprawności językowe testowane podczas egzaminu, pokazała, jak w praktyce wygląda egzamin, jakich kręgów tematycznych może dotyczyć oraz zasygnalizowała problemy, z jakimi zdający mogą się spotkać podczas egzaminu i jak je najlepiej rozwiązać.

Egzamin certyfikatowy

Warsztaty dla uczniów poświęcone egzaminowi certyfikatowemu odbyły się w dwóch lokalizacjach: 30 października w Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza w Romeoville oraz 6 listopada w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Trakcie obu sesji szkoleniowych uczniom została przybliżona forma egzaminu, wymagania, jakie muszą spełniać oraz omówione zostały sprawności testowane podczas egzaminu ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia i pisania. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wykonując przygotowane przez egzaminatorki ćwiczenia i zadania.
Natomiast warsztaty dla pedagogów zostały zorganizowane w dwóch grupach i terminach. Pierwsze, skierowane do nauczycieli klas młodszych odbyły się 8 listopada na platformie Zoom i prowadziła je Anna Witowska. Podczas spotkania zapoznała uczestników ze strukturą egzaminu, sprawdzanymi umiejętnościami językowymi oraz podkreśliła, jakie zagadnienia językowe należy kształcić i utrwalać od najmłodszych klas pod kątem ich przydatności na egzaminach.
Warsztaty prowadzone przez Beatę Kozłowską i Annę Siek 17 listopada w siedzibie Zrzeszenia skierowane były do nauczycieli klas licealnych. Ich celem było zapoznanie pedagogów nie tylko ze strukturą egzaminu i testowanymi sprawnościami językowymi, ale przede wszystkim przekazanie nauczycielom wskazówek i sugestii egzaminatorek: na co zwracać uwagę podczas przygotowania uczniów do egzaminów, jakie zagadnienia, tematy pojawiają się najczęściej oraz jak pomóc uczniom i rodzicom w wyborze właściwego poziomu zaawansowania językowego.
Należy podkreślić, że warsztaty dla uczniów były dofinansowane przez Konsulat RP w Chicago. Natomiast szkolenia dla nauczycieli dofinansowało Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Polonijne Dyktando 2022

Szanowni Państwo!

Już po raz dwunasty miłośnicy języka polskiego i jego ortograficznych zawiłości będą mieli okazję 20 listopada wziąć udział w Polonijnym Dyktandzie 2022. 

Szczegóły w załączonym plakacie.

Serdecznie zapraszamy!  

Studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych

Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM-WOPG.4721.88.2022.BP

Warszawa,  28 października 2022 r.

Szanowni Państwo

Konsulowie RP

Członkowie Rady Oświaty Polonijnej

uprzejmie informuję, że Departament Współpracy Międzynarodowej planuje zlecenie uczelniom realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli. W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa o pomoc w rekrutacji uczestników studiów.

W tym celu prosimy o zamieszczenie na stronach placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych RP oraz organizacji załączonej informacji skierowanej do nauczycieli wraz z formularzem zgłoszenia na studia.

Uprzejmie prosimy Członków Rady Oświaty Polonijnej o zebranie formularzy zgłoszeń od nauczycieli i przekazanie ich właściwej placówce dyplomatycznej lub urzędowi konsularnemu. Państwa Konsulów prosimy o zaakceptowanie wniosków i przekazanie
na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl do 21 listopada br.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612.

Z poważaniem

Piotr Semeniuk

Dyrektor
/ – podpisano cyfrowo/

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania,

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych.

Zlecenie realizacji studiów planuje się następującym uczelniom:

1. studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jak drugiego przedmiotu:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rzeszowski.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiada stopień magistra oraz
 • jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia  (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskała kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu
  w szkole.

Studia obejmują od 360 do 380 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk
(w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

2. studia doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiadać stopień magistra oraz
 • posiadać przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

Studia obejmują od 200 do 240 godzin dydaktycznych (w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen
z egzaminów oraz zaliczenie praktyki w przypadku studiów nadających kwalifikacje.

Uruchomienie studiów na danej uczelni będzie możliwe pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej co najmniej 25 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów na danej uczelni, nauczyciele, którzy się na nią zgłosili zostaną przekierowani do innej uczelni. 

Uruchomienie studiów planowane jest w 2022 r. 

Studia są bezpłatne dla uczestnika. Koszty ich organizacji ponosi Ministerstwo Edukacji
i Nauki. W związku z tym, uprzejmie prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż rezygnacje
w trakcie trwania studiów niosą konsekwencje finansowe dla Ministerstwa. 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na studia
i przekazanie go kierownictwu organizacji Polaków działającej na rzecz oświaty polskojęzycznej w Państwa kraju.  Organizacja przekaże Państwa zgłoszenia do właściwej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 listopada br. 

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612 lub na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl.

W załączeniu formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia na studia - nauczyciele szkół polonijnych i szkół w systemie edukacji kraju zamieszkania

Inauguracja sezonu koncertowego w Centrum Paderewskiego

Szanowni Państwo,

z radością przesyłam zaproszenie na pierwszy koncert w nowym Centrum Paderewskiego, który odbędzie się w niedzielę, 6 listopada o godz. 6pm.
Wstęp jest bezpłatny, ale konieczna jest rezerwacja ze względu na ściśle ograniczoną liczbę miejsc. Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Z szacunkiem

Barbara Bilszta
General Director
Paderewski Symphony Orchestra

Music Academy of PaSO

A not For Profit Cultural Organizations

5400 N. Lawler Ave
Chicago IL 60630

www.pasochicago.org  Office: 773 467 9000

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 8 szkół polonijnych

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 8 szkół polonijnych z okazji 200. rocznicy śmierci twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego  Hymn Polski w obrazkach.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, w związku z przypadającą w 2022 roku 200. rocznicą śmierci twórcy hymnu polskiego Józefa Wybickiego, ogłasza konkurs dla polonijnych uczniów klas 8 szkół polonijnych z metropolii chicagowskiej, upamiętniający tę rocznicę. Instytucjami wspierającymi jest Konsulat Generalny RP w Chicago oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat historii hymnu polskiego, poznanie kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami; poznawanie przez uczniów losów Pieśni Legionów na przestrzeni wieków, umacnianie tożsamości narodowej uczniów i wartości patriotycznych poprzez ich związek z historią polskiego narodu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 8 szkół polonijnych z metropolii chicagowskiej, korzystających z podręcznika Język polski, klasa 8 autorstwa Anny Siek, Anny Witowskiej wydanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.
 2. Wykonywana w konkursie praca może być dziełem 1 osoby bądź grupy osób, której liczebność nie może przekraczać 3 osób.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Tematem pracy jest szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca historii hymnu polskiego.
 5. Prace konkursowe mają mieć formę jednej karty z albumu zawierającej informacje o dziejach hymnu polskiego.
 6. Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki artystycznej i naukowej nauczycieli.
 7. Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst hymnu, zdjęcia, rysunki, mapy, prace fotograficzne, kolaże, fotomontaże.
 8. Technika wykonania pracy jest dowolna ( format karty: 14”x 22”).

UWAGA: Każda szkoła może zgłosić ́na konkurs TYLKO jedną pracę. Pracy nie należy podpisywać, wypełnioną kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie i dołączyć do pracy.

KRYTERIA OCENY:

 • zawartość merytoryczna pracy,
 • zgodność pracy z tematem i regulaminem,
 • staranność wykonania, czytelność przekazu,
 • pomysłowość i inwencja własna.

Oceny prac dokona jury powołane przez Zrzeszenie.  Nie będą oceniane prace przygotowane w innych formatach. Decyzje jury będą ̨ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Prace ostaną zwrócone uczniom.

TERMINY: Termin składania prac upływa 9 listopada 2022roku. Prace będą przyjmowane    w siedzibie Zrzeszenia podczas zebrania Zarządu ZNP.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 listopada 2022 r. Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród połączone z wernisażem prac odbędzie się ̨ w 4 grudnia 2022 r w Muzeum Polskim.

NAGRODY: Przyznane zostaną nagrody finansowe za I, II, III miejsce. Przyznane mogą być również wyróżnienia, przewidziane są również nagrody ufundowane przez organizacje polonijne lub prywatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają ̨pamiątkowe dyplomy.  

INFORMACJE: Koordynatorzy konkursu: Urszula Gawlik 773 909 5522, Alicja Nawara 708 296 8049, Halina Żurawski 773 653 5305

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Karta zgłoszeniowa (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, odciąć,  włożyć do koperty i przykleić z tyłu pracy):

KONKURS PLASTYCZNY - karta i regulamin