Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w jubileuszowym roku 70-lecia działalności

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działa na terenie aglomeracji chicagowskiej od siedemdziesięciu lat. Poprzez swoją bogatą i różnorodną działalność na trwałe pisało się w krajobraz polonijnych organizacji. Zrzeszenie powstało w wyniku połączenia się dwóch nauczycielskich organizacji: Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego przez nauczycieli przybyłych po II wojnie światowej z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce, które powołali do życia pedagodzy, którzy po 1945 roku przyjechali do Stanów Zjednoczonych z Anglii. Organizacja skupia w swoich szeregach nauczycieli i edukatorów pracujących w ponad czterdziestu polonijnych szkołach. Celem Zrzeszenia jest szeroko rozumiana działalność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz o bogatych tradycjach narodowych i religijnych.

Rok 2022 to rok dostojnego jubileuszu nauczycielskiej organizacji. Rocznicowe obchody zostały zapoczątkowane uroczystą mszą św. w bazylice św. Jacka, na której obecni byli zaproszeni goście, m.in nowo przybyły konsul Paweł Zyzak, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z delegacją, przedstawiciele polonijnych organizacji oraz liczne reprezentacje polskich szkół sobotnich z pocztami sztandarowymi.

Dalsza część jubileuszowych obchodów odbędzie się w lutym. Na 11 lutego zaplanowane jest Forum Warsztatowe, które rozpocznie wykład prof. Jana Miodka. Następnie odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących w trzech grupach wiekowych, które poprowadzą doświadczeni i uznani pedagodzy. Sobotni wieczór zakończy nauczycielska biesiada i wspólne śpiewanie. Natomiast 12 lutego w Sali bankietowej „Victoria in the Park” będzie miał miejsce jubileuszowy bankiet. Rocznicowe świętowanie zakończy nauczycielska pielgrzymka do Ziemi Świętej.

W roku 70-lecia dzialaność Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce koncentrowała się nie tylko na przygotowaniu obchodów rocznicowych, ale na organizowaniu wielu wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń i konkursów lub im patronowaniu. W obliczu kończącego się roku warto przypomnieć niektóre z nich.

Promowanie znajomości języka polskiego wśród uczniów i rodziców

Wiosną 2022 roku Zrzeszenie zorganizowało cykl warsztatów językowych przygotowujących do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego oraz Stamp4S (Seal of Billiteracy). Szkolenia prowadziły lokalne egzaminatorki egzaminu certyfikatowego, które omawiały poszczególne sprawności językowe testowane na egzaminie i przedstawiały ćwiczenia na doskonalenie tychże sprawności.

Druga edycja warsztatów językowych dla uczniów została przeprowadzona jesienią i prowadziły je: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

25 i 26 czerwca po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią Zrzeszenie, które posiada właściwe uprawnienia przeprowadziło egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy sprawdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego. Do egzaminu składającego się z dwóch części pisemnej i ustnej przystąpiło 98 osób. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie Agata Małyska, której towarzyszyła magister Kamila Kwiatkowska, lektor lubelskiej uczelni. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Katarzyna Gorzelska, Anna Jaworska, Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Bernadeta Łukianiuk, Aleksandra Majkowska-Smith, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

W okresie wakacji Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zorganizowało kolejną serię Targów Polonijnych Szkół.

Odbywały się one podczas polonijnych pikników i festiwali, m.in.: Polonaise, Taste of Polonia, Dożynek Klubów Polskich w Ameryce. Przedstawiciele Zrzeszenia rozdawali ulotki promujące nauczanie języka polskiego, działalność polskich szkół sobotnich oraz organizowali gry i zabawy edukacyjno-ruchowe dla dzieci i młodzieży.

Wzbogacanie warsztatu metodyczno-merytorycznego polonijnych nauczycieli

Jednym z głównych priorytetów działalności Zrzeszenia jest wzbogacanie warsztatu metodyczno-merytorycznego nauczycieli uczących w polskich szkołach sobotnich. Podczas systematycznie organizowanych warsztatów, seminariów i spotkań metodycznych polonijni pedagodzy doskonalą swoje umiejętności, wzbogacają wiedzę oraz poznają nowoczesne metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego. W ofercie szkoleniowej ZNP  warto wymienić:

– warsztaty dla nauczycieli – w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się szkolenia dla nauczycieli,  podczas których pedagodzy poznają atrakcyjne metody oraz techniki nauczania wykorzystujące nowoczesne środki przekazu informacji, wzbogacają swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Dodatkowo lokalne egzaminatorki: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska  przygotowały i przeprowadziły szkolenia dla nauczycieli. Ich celem było zapoznanie pedagogów ze strukturą egzaminów językowych, które zdają uczniowie polonijnych szkół, z testowanym materiałem oraz przygotowanie praktycznych ćwiczeń  ułatwiających przygotowanie do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego.

– IV edycja Studium Nauczycielskiego – cykl szkoleń i warsztatów metodycznych, którego adresatem są osoby kochające pracę z dziećmi i młodzieżą i chciałyby pracować w polonijnej szkole, uzupełniać i wzbogacać swoje umiejętności edukacyjne. W tegorocznej edycji zorganizowanej przy współpracy z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” bierze udział 40 osób.   

Wydarzenia i imprezy o charakterze edukacyjno-kulturalnym

Istotną rolę w dzialalności Zrzeszenia odgrywają wydarzenia i uroczystości edukacyjno-kulturalne, które popularyzują wiedzę o Polsce, bogatych, pięknych i niejednokrotnie tragicznych kartach polskiej historii. W marcu nasza organizacja przy współudziale uczniów i nauczycieli ze szkół sobotnich imienia: św. Ferdynanda, Feliksa Konarskiego, Tadeusza Kościuszki i Trójcy Świętej zorganizowała w Jezuickim Ośrodku Milenijnym multimedialny koncert „Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” poświęcony niezłomnym bohaterom o wolność i suwerenność Polski. Natomiast w grudniu w Muzeum Polskim w Ameryce członkinie Zrzeszenia: Urszula Gawlik, Anetta Wesołowska, Alicja Nawara przygotowały iprzeprowadziły międzyszkolny turniej wiedzy popularyzujący historię hymnu polskiego, Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami. W konkursie „Z ziemi włoskiej do Polski” Józef Wybicki i jego epoka z okazji 200. rocznicy śmierci twórcy hymnu narodowego rywalizowało osiem drużyn z polonijnych szkół. Tematyce „Mazurka Dąbrowskiego” poświęcony był także konkurs plastyczny zorganizowany również przez Zrzeszenie. Popularyzowaniu pieśni patriotycznych i umacnianiu tożsamości narodowej służył  Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej w gościnnych progach Polskiej Szkoły Parafialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w nim udział 8 zespołów z następujących szkół: Andersa, Brzechwy, Chopina, Ferdynanda, Marii Małgorzaty, Mickiewicza, Trójcy Świętej i Wyszyńskiego. Na stałe do kalendarza imprez edukacyjnych weszło Polonijne Dyktando. Tegoroczna XII  edycja testu ortograficznego zgromadziła ponad pięćdziesięciu uczestników pragnących zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii. Tekst dyktanda przygotowała tradycyjnie już prof. Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego.

Ważną rolę w dzialalności Zrzeszenia odrywają również spotkania i wydarzenia kulturalne. Członkowie organizacji licznie gromadzą się na nauczycielskich święconkach, spotkaniach opłatkowych.

ZNP patronuje corocznym studniówkom (w 2022 odbył się podobnie jak w poprzednim roku Bal Maturalny zorganizowany przez Polską Szkołę im. ks. Stanisława Cholewińskiego), fundując trzy stypendia dla uczniów klas maturalnych. Jest również głównym organizatorem wzruszającej mszy graduacyjnej polskich maturzystów z metropolii chicagowskiej. Członkowie Zrzeszenia biorą również udział w zjazdach nauczycielskich (w 2022 roku zorganizowany był w Toronto w Kanadzie) oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez inne instytucje polonijne.

Podsumowując, rok 2022  był rokiem bardzo bogatym w różnorodne wydarzenia, warsztaty, uroczystości, które organizowało lub którym patronowało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Było to możliwe dzięki ofiarnemu zaangażowaniu i społecznej pracy Prezydium ZNP  w składzie: Ewa Koch- prezes, Ilona Sobiech, Urszula Gawlik. Anetta Wesołowska – wiceprezesi; Alicja Nawara, Anna Witowska – sekretarze korespondencyjni; Anna Siek, Anna Wilczek – sekretarze protokółowi; członkowie: Bernadeta Ciurej, Wiesława Dziedzic, Anna Dunajewski, Barbara Gawrońska i Małgorzata Jagoda; Komisja Rewizyjna – Agata Pawłowska-Borek, Joanna Czapla, Ewa Jabłońska, Barbara Mianowany i Helena Zając, jak również kolportera ZNP Haliny Żurawskiej i skarbnika Renaty Rudnickiej oraz całego Zarządu, do którego wchodzą dyrektorzy polonijnych szkół. Dziękujemy również kapelanowi  o. Markowi Janowskiemu za duchową opiekę i Sławomirowi Pankowi za prowadzenie strony internetowej organizacji i portalu „Poloniny Pedagog”. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce pragnie także podziękować tym instytucjom i organizacjom, które dofinansowały liczne przedsięwzięcia lub udzielały im honorowego patronatu za całoroczną współpracę, w szczególności: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” , Konsulatowi Generalnemu RP w Chicago, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Kongresowi Polonii Amerykańskiej, Związkowi Narodowemu Polskiemu, „Dziennikowi Związkowemu” i Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.